Działalność społeczna ?>

Działalność społeczna

Prof. dr hab. Kazimierz Niemczyk jest współzałożycielem Stowarzyszenia Wspierania Laryngologii. Stowarzyszenia Wspierania Laryngologii jest organizacją pozarządową posiadającą osobowość prawną, powstałą 11 lipca 2002 roku przy Katedrze i Klinice Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Idea powstania Stowarzyszenia, zrodziła się w kręgu osób związanych z Katedrą i Kliniką Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Towarzyszyło jej głębokie przekonanie o konieczności poszukiwania nowych form wspierania rozwoju naukowego, szkoleniowego i promocyjnego w dziedzinie otorynolaryngolgii.

Stowarzyszenie Wspierania Laryngologii LOGO

W 2012 roku Stowarzyszenie zdecydowało się na rozszerzenie prowadzonej działalności upowszechniającej naukę z prac b+r realizowanych przez Katedrę i Kliniki Otolaryngologii WUM na możliwe jak najszersze środowisko medyczne. Skutkiem czego 12 stycznia 2012 roku na walnym zgromadzeniu podjęto decyzję o zmianie nazwy Stowarzyszenia z wcześniejszej: Stowarzyszenie Wspierania Laryngologii na Banacha na obecną: Stowarzyszenie Wspierania Laryngologii.

Stowarzyszenie za podstawowy cel swojej aktywności uznało organizowanie i wspieranie wielokierunkowych działań służących rozwojowi polskiej i światowej medycyny poprzez:

 • Wspieranie klinik i placówek otolaryngologicznych środkami finansowymi i rzeczowymi w celu zwiększenia konkurencyjności polskich jednostek naukowych na arenie międzynarodowej;
 • Wspieranie działalności naukowej i szkoleniowej w dziedzinie otorynolaryngologii, chirurgii głowy i szyi w celu upowszechnienia innowacyjnych rozwiązań medycznych w środowisku lekarskim wykorzystującym wyniki prac badawczych w codziennej praktyce medycznej;
 • Wspieranie działalności naukowej i szkoleniowej w dziedzinach pokrewnych na wszystkich dostępnych nośnikach informacji w celu komplementarnego rozwoju nauki polskiej;
 • Promowanie i popularyzację osiągnięć naukowych w tym rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych w Polsce i na arenie międzynarodowej;
 • Upowszechnianie informacji naukowych i naukowo- technicznych w ramach krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych;
 • Pomoc przy wdrażaniu wyników prac badawczo rozwojowych przez jednostki naukowe w działalności gospodarczej ;
 • Prowadzenie kompleksowych kampanii informacyjnych o wynikach prac b+r w środowisku naukowym, wśród przedsiębiorców, opiniotwórczych mediów i społeczeństwa.

Od momentu założenia do chwili obecnej Stowarzyszenie zorganizowało kilkadziesiąt konferencji naukowych i kursów, w których uczestniczyli wybitni polscy i zagraniczni naukowcy, lekarze i specjaliści.

Organizowane przedsięwzięcia miały zasięg międzynarodowy lub krajowy, do uczestnictwa w których oprócz kadry naukowej zapraszani byli również przedstawiciele biznesu oraz organizacji rządowych: Ministerstwa Nauki, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, Urzędu Patentowego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

DO NAJWAŻNIEJSZYCH OSIĄGNIĘĆ ORGANIZACYJNYCH STOWARZYSZENIA NALEŻĄ:

Organizacja Międzynarodowego Kongresu „Third Polish Lithuanian ENT Congress“
Konferencja ta jest cyklicznym wydarzeniem o charakterze naukowym i odbyła się w Augustowie dniach 24-26.09.2015. Głównym organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Wspierania Laryngologii, współorganizatorami konferencji był: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Otolaryngologii WUM, Katedra i Klinika Otorynolaryngologii Litewskiego Uniwersytetu Medycznego w Kownie (Department Otolaryngology, Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas), Sekcja Otologii i Neuro-Otologii Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi.

Honorowy Patronat nad Konferencją objęli:

 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Prof. dr hab. Lena Kolarska –Bobińska
 • Prezydent Warszawy – Pani Hanna Gronkiewicz – Waltz
 • Marszałek Województwa Mazowieckiego – Pana Adam Struzik
 • Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia – Pan Tadeusz Jędrzejczyk
 • Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – Pan Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski
 • Rektor Warszawskiego UniwersytetuMedycznego – JM Pan Prof. dr hab. Marek Krawczyk
 • Dziekan I Wydziału Lekarskiego – Pan Prof. dr hab. Mirosław Wielgoś

 
Organizacja V Międzynarodowej Konferencji Sekcji Otologii i Neuro-Otologii PTORL ChGiSz „Otologia 2013”
Konferencja ta jest cyklicznym wydarzeniem o charakterze naukowym i odbyła się w Warszawie w dniach 21-23.11.2013. Głównym organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Wspierania Laryngologii, współorganizatorami Konferencji byli: Warszawski Uniwersytet Medyczny Katedra i Klinika Otolaryngologii WUM oraz Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi.W konferencji uczestniczyło ok 400 naukowców (w tym 30 prelegentów z zagranicy: USA, Francji, Kazachstanu), lekarzy i przedsiębiorców.

Honorowy Patronat nad Konferencją objęli:

 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka
 • Prezydent Warszawy – Pani Hanny Gronkiewicz – Waltz Marszałek Województwa Mazowieckiego – Pan Adam Struzik
 • Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia – Pani Agnieszki Pachciarz
 • Prezes Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej – Pani dr Alicja Adamczak
 • Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – Pan Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski
 • Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – JM Pan Prof. dr hab. Marek Krawczyk,

Inne konferencje:

I Zjazd Otolaryngologów Polski i Litwy

Polsko – Amerykańskie konferencje naukowe

Polsko-Francuskie konferencje naukowe

44 Krajowy Zjazd Otorynolaryngologów

I Krajowy Zjazd Szkoleniowy Otorynolaryngologów

 

NAJWAŻNIEJSZE SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE WSPIERANIA LARYNGOLOGII W LATACH 2015 – 2011

 • I Kurs diagnostyki zaburzeń narządu przedsionkowego: „Otoneurologia Praktyczna” – Termin 3-4 grudnia 2015 r.
 • I Kurs „Chirurgia laserowa i diagnostyka chorób krtani –Termin: 23-24 listopada 2015 r.
 • I Kurs chirurgii endoskopowej ucha środkowego -Termin: 19-20 listopada 2015 r.
 • XVI Kurs Mikrochirurgii Ucha Środkowego : „Podstawowe techniki chirurgii ucha” „Zaawansowane innowacyjne techniki otochirurgiczne”-Termin: 18-19 listopada 2015 r.
 • Kurs Chirurgii Endoskopowej Zatok Przynosowych –Termin: 16 – 17 listopada 2015 r.
 • Kurs Chirurgii Endoskopowej Podstawy Czaszki i Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Dostępy przeznosowe“ – Termin: 1-3 grudnia 2014 r.
 • XV Kurs Mikrochirurgii Ucha Środkowego „Cieknące Ucho”-Termin: 19 – 20 listopada 2014 r.
 • III Kurs Chirurgii Nosa i Zatok „Rynochirurgia” -Termin: 17 – 18 listopada 2014 r.
 • III Kurs „Choroby Gruczołów Ślinowych i nerwu twarzowego” –Termin: 13 – 14 listopada 2014 r.
 • Kurs Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki „Chirurgia kąta mostowo móżdżkowego”- Termin: 23 – 25 października 2014 r.
 • XIV Międzynarodowy Kurs Mikrochirurgii Ucha Środkowego -Termin: 20 – 21 listopada 2013 r.
 • II Kurs Chirurgii Nosa i Zatok „Rynochirurgia” -Termin: 18 – 19 listopada 2013 r. 13. II Kurs „Choroby Gruczołów Ślinowych”- Termin: 14 – 15 listopada 2013 r.
 • Kurs „Choroby Gruczołów Ślinowych”- Termin: 4 – 5 kwietnia 2013 r.
 • XIII Kurs Mikrochirurgii Ucha Środkowego -Termin: 15 – 16 listopada 2012 r.
 • Kurs Endoskopowej Chirurgii Zatok Przynosowych – Termin: 13 – 14 listopada 2012 r.
 • II Konferencja Pediatryczno – Otolaryngologiczna: „Vegetationes adenoidales. Rhinosinusitis. Otitis media. Wspólny Problem Pediatry i Otolaryngologa” Termin: 16 – 17 listopada 2012 r.
 • XII Międzynarodowy Kurs Mikrochirurgii Ucha: „Reoperacje Ucha Środkowego” – Termin : 28 – 30 listopada 2011 r.

Stowarzyszenie Wspierania Laryngologii systematycznie finansuje wyjazdy naukowe i szkoleniowe, pomaga studentom w trudnej sytuacji, przyznając im stypendia wspierające rozwój naukowy. Organizuje i wspomaga pobyty szkoleniowe kolegów z innych krajów m inn. z Kazachstanu, Rosji Słowacji i USA.

_MG_7150