Działalność naukowo – badawcza ?>

Działalność naukowo – badawcza

Działalność naukowo-badawcza Prof. dr hab. Kazimierza Niemczyka koncentruje się w obszarach nauk podstawowych, prac rozwojowych oraz prac przemysłowych z ukierunkowaniem na wdrażanie wyników badań.

Celem działalności naukowej Prof. dr hab. Kazimierza Niemczyka jest opracowywanie innowacyjnych rozwiązań w dziadzienie biotechnologii mających przyczynić się do rozwoju światowej medycyny, a co za tym idzie do podniesienia jakości życia pacjentów.

Prof. dr hab. Kazimierz Niemczyk uczestniczy w licznych projektach badawczych jako kierownik projektów, główny wykonawca oraz lider konsorcjów naukowo przemysłowych.


PBS III PROJEKT Z ZAKRESU BADAŃ STOSOWANYCH FINANSOWANY PRZEZ NCBiR
Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnej metody bezpośredniej stymulacji struktur ucha wewnętrznego na drodze przewodnictwa kostnego”

O projekcie

INNOTECH II IN-TECH FINANSOWANY PRZEZ NCBiR
Tytuł projektu: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia do śródoperacyjnego monitorowania słuchu w trakcie operacji tympanoplastycznych”

O projekcie

PROJEKT ROZWOJOWY FINANSOWANY PRZEZ NCBiR
Tytuł projektu: „Opracowanie zasad endoskopowej chirurgii ucha środkowego”

O projekcie

PROJEKT ROZWOJOWY FINANSOWANY PRZEZ NCBiR
Tytuł projektu:
„Opracowanie przesiewowych testów otoneurologicznych u osób w wieku podeszłym ze skłonnością do upadków i ustalenie zasad specyficznej rehabilitacji zaburzeń równowagi”

O projekcie

PROJEKT ROZWOJOWY FINANSOWANY PRZEZ NCBiR
Tytuł projektu:
„Opracowanie i wdrożenie diagnostyki i leczenia raka krtani w Polsce na podstawie badań wieloośrodkowych”

O projekcie

PROJEKT ROZWOJOWY FINANSOWANY PRZEZ NCBiR
Tytuł projektu:
„Opracowanie strategii monitorowania śródoperacyjnego narządu słuchu podczas operacji tympanoplastycznych u dzieci i osób czynnych zawodowo”

O projekcie

PROJEKT W ZAKRESIE BADAŃ PODSTAWOWYCH FINANSOWANY PRZEZ MNiSW
Tytuł projektu: „Opracowanie klinicznego zastosowania modeli zmian morfologicznych rejestrowanych w elektrokochleografii transtympanalnej w opcji szybkiej prezentacji bodźca w ślimakowych i poza ślimakowych uszkodzenia słuchu”

O projekcie

PROJEKT PROMOTORSKI FINANSOWANY PRZEZ MNiSW
Tytuł projektu:
„Rola podparcia oddechowego w śpiewie operowym”

O projekcie

PROJEKT W ZAKRESIE BADAŃ PODSTAWOWYCH FINANSOWANY PRZEZ MNiSW
Tytuł projektu:
„Mechanizm plastyczności mózgu na podstawie analizy aktywacji ośrodków funkcji poznawczych u pacjentów z wszczepionym implantem nerwu ślimakowego”

O projekcie

PROJEKT W ZAKRESIE BADAŃ PODSTAWOWYCH FINANSOWANY PRZEZ MNiSW
Tytuł projektu:
„Badania przewodności akustycznej w operacjach rekonstrukcji łańcucha kosteczek słuchowych”

O projekcie

PROJEKT PROMOTORSKI FINANSOWANY PRZEZ MNiSW
Tytuł projektu:
„Zastosowanie nowoczesnej techniki śródoperacyjnego monitoringu nerwu twarzowego w chirurgii guzów ślinianek przyusznych”

O projekcie

PROJEKT W ZAKRESIE BADAŃ PODSTAWOWYCH FINANSOWANY PRZEZ MNiSW
Tytuł projektu:
„Opracowanie klinicznego zastosowania modeli zmian morfologicznych rejestrowanych w elektrokochelografii transtypanalnej w opcji szybkiej prezentacji bodźca (do 1000/sekundę) w ślimakowych i pozaślimakowych uszkodzeniach słuchu”

O projekcie

PROJEKT W ZAKRESIE BADAŃ PODSTAWOWYCH FINANSOWANY PRZEZ MNiSW
Tytuł projektu: „Ocena zastosowania lasera CO2 w leczeniu obustronnego porażenia fałdów głosowych”

O projekcie