Działalność dydaktyczna ?>

Działalność dydaktyczna

Prof. dr hab. Kazimierz Niemczyk jest autorem lub współautorem ponad 170 prac ogłoszonych w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych oraz ponad 190 prac przedstawionych na licznych zjazdach krajowych i zagranicznych.

Prof. dr hab. Kazimierz Niemczyk również współautorem podręczników:
„Rak krtani i gardła dolnego” /2002/,
„Ostry dyżur-Otolaryngologia” /2003/,
„Otolaryngologia Praktyczna” /2005/,
„Fizjoterapia w otolaryngologii” /2005/,
„Chirurgia twarzowo-szczękowa” /2007/


Najważniejsze publikacje:

 1. K. Niemczyk, K. Morawski, K. Pierchała, A. Bruzgielewicz, R. Bartoszewicz, B. Biskup, R. Brzeziński. Chirurgiczne leczenie choroby Meniere’a – przecięcie nerwów przedsionkowych. Otorynolaryngologia 2006, 5 (Suplement 1):95-97
 2. K. Morawski, F. Telischi, K. Niemczyk. A Model of  Real Time Monitoring of the Cochlear Function During an Induced Local Ischemia. Hearing Research 2006, 212:117-127
 3. Morawski K., Niemczyk K., Bohorquez J., Marchel A., Delgado R., Ozdamar O., Telishi F.F. Intraoperative monitoring of hearing during cerebello-pontine angle tumor surgery using transtympanal electrocochleography. Otol Neurotol.2007, 28(4):541-545
 4. Niemczyk K., Olejniczak A., Kaczorowska M.A., Mikołajewska L., Pierchała K., Morawski K., Paprocki A.: Vestibular function in cochlear implant candidates. Otolaryngologia Polska / Polish Journal Of Otolaryngology,2009, LXIII,4, 168 – 170.
 5. Morawski K., Telischi Fred F., Bohorquez J., Niemczyk K.:  Preventing Hearing Damage Using Topical Dexamethasone During. OTOLOGY & NEUROTOLOGY,2009, 30, 6, 851 – 857.
 6. Bartoszewicz R, Niemczyk K, Morawski K, Bruzgielewicz A, Sokołowski J. Lateral petrosectomy in pathology of the temporal bone. Otolaryngol Pol. 2010 Jun;64(7):81-6.
 7. Sokołowski J, Niemczyk K, Bartoszewicz R, Morawski K, Bruzgielewicz A, Rygalska B. Round window’s movability measurements with helping of LDV in evaluation of ossicular chain functioning. Otolaryngol Pol. 2010 Jun;64(7):77-80.
 8. Stanisławek-Sut O, Morawski K, Niemczyk K. The effects of cochleostomy of hearing threshold in animal experiment. Otolaryngol Pol. 2010 Jun;64(7):17-21.
 9. Łukaszewicz Z, Soluch P, Niemczyk K, Lachowska M. Correlation of auditory-verbal skills in patients with cochlear implants and their evaluation in positone emission tomography (PET). Otolaryngol Pol. 2010 Jun;64(7):10-6.
 10. Jamróz B, Niemczyk K, Morawski K, Bartoszewicz R. Extended middle fossa approach in treatment of vestibular schwannoma-technique of surgery and postoperative complications. Otolaryngol Pol. 2010 Jun;64(7):3-9.
 11. Autor lub współautor ponad 170 prac ogłoszonych w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych oraz ponad 500 prac przedstawionych na licznych zjazdach krajowych i zagranicznych, współautor podręczników: Ostry dyżur-Otolaryngologia /2003/, Otolaryngologia Praktyczna /2005/, Fizjoterapia w otolaryngologii /2005/, Chirurgia twarzowo-szczękowa /2007/.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

STUDENCI
 1. Ćwiczenia z zakresu anatomii prawidłowej ze studentami I-go roku (w latach 1987-1991)
 2. Prowadzenie ćwiczeń i seminariów z otolaryngologii dla studentów medycyny VI roku I Wydziału Lekarskiego, II Wydziału Lekarskiego, studentów audiofonologii, studentów logopedii ogólnej i klinicznej, studentów ratownictwa Wydziału Nauki o Zdrowiu

REZYDENCI I SPECJALIŚCI
 1. Prowadzenie i nadzór nad realizacją specjalizacji w zakresie otolaryngologii i audiologii z foniatrią w Klinice
 2. Prowadzenie zajęć praktycznych na kościach skroniowych podczas kursów mikrochirurgii ucha środkowego organizowanych w Klinice w latach 1990-1997 dla specjalizujących się w otolaryngologii i dla ordynatorów oddziałów otolaryngologicznych.
 3. Prowadzenie dorocznych kursów chirurgii ucha od 2000 roku oraz kursów praktycznych z zakresu rynologii, chirurgii gruczołów ślinowych, chirurhii krtani. Kursy przeznaczone dla specjalistów i ordynatorów oddziałów ORL.
 4. Demonstracja zabiegów operacyjnych podczas kursów chirurgii ucha (16 kursów 2000-2015)
 5. Wykłady na: Cours de Chirurgie de l’Oreille, Lille 17-19 XI 1998 r. organizowanego przez Prof. F.M. Vaneecloo
 6. Wykłady podczas Zjazdów Naukowo-Szkoleniowych Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów.
  Doktoranci – promotorstwo 11 doktoratów ukończonych i 3 w toku.

DOKTORATY UKOŃCZONE
 1. Dr Robert Bartoszewicz: Droga pacjenta do rozpoznania guza nerwu VIII. – 2003.
 2. Dr Tomasz Olesiński: Ocena, możliwości wykonania częściowej labiryntektomii zachowaniem słuchu u zwierząt doświadczalnych – 2003
 3. Dr Paweł Chmielik: Wpływ skrzywienia przegrody nosa na słuch – 2005
 4. Dr. Lidia Mikołajewska: Wpływ strategii kodowania mowy na wyniki percepcji słuchowej u pacjentów z wszczepami ślimakowymi – 2006
 5. Dr Katarzyna Bieńkowska: Proces rehabilitacji dzieci z wielokanałowym wszczepem implantu ślimakowego – 2006
 6. Dr inż Tomasz Kucharski: Opracowanie technik komputerowej analizy i stereoskopowej wizualizacji struktur biologicznych na przykładzie guzów okolicy kąta mostowo-móżdżkowego – 2008 (Praca obroniona na Wydziale Mechatroniki PW)
 7. Dr Zuzanna Łukaszewicz Moszyńska: Ocena funkcjonowania słuchowego i werbalnego oraz charakterystyka zmian plastycznych ośrodkowego układu nerwowego w badaniu obrazowym PET u pacjentów po wszczepieniu implantu ślimakowego – 2010
 8. Dr Barbara Jamróz: Poszerzony dostęp przez środkowy dół czaszki w leczeniu guzów kąta mostowo-móżdżkowego – 2010
 9. Dr Jacek Sokołowski: Badania eksperymentalne i kliniczne przewodności akustycznej w operacjach tympanoplastycznych – 2011
 10. Dr Emilia Karchier: Ocena przydatności endoskopii w chirurgii przewlekłego zapalenia ucha środkowego – 2015
 11. Dr Arkadiusz Paprocki: Odległa ocena parametrów ustawienia procesora mowy u pacjentów z wielokanałowymi implantami ślimakowymi – 2015

HABILITACJE W KATEDRZE I KLINICE W LATACH 2005-2015
 1. Dr hab. n. med. Krzysztof Morawski – 2008
 2. Dr hab. n. med. Magdalena Lachowska – 2014
 3. Dr hab. n. med. Tomasz Gotlib – 2015

RECENZJE PRAC HABILITACYJNYCH
 1. Dr hab. n. med. Antoni Grzanka
 2. Dr hab. n. med. Ewa Jaworowska
 3. Dr hab. n. med.Krzysztof Oleś

RECENZJE PRZEWODÓW PROFESORSKICH: PROF. JERZY KUCZKOWSKI