Działalność wydawnicza ?>

Działalność wydawnicza

Prof. dr hab. Kazimierz Niemczyk jest redaktorem naczelnym „POLSKIEGO PRZEGLĄDU OTORYNOLARYNGOLOGICZNEGO”

Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny (PPO) (ISSN 2084-5308) został powołany decyzją Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi (PTORL) z dnia 25.03.2011 r. i nawiązuje nazwą do okresu przedwojennego, kiedy wydawany był Polski Przegląd Otolaryngologiczny. PPO jest oficjalnym pismem Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi prezentującym aktualne poglądy środowiska otorynolaryngologów oraz najbardziej aktualny stan wiedzy światowej otolaryngologii.

Polski Przegląd Otolaryngologiczny

PPO jest czasopismem, kwartalnikiem o charakterze naukowo-szkoleniowym i informacyjnym. Publikuje artykuły oryginalne, poglądowe, historyczne, opisy przypadków, zalecenia terapeutyczne z zakresu otorynolaryngologii chirurgii głowy i szyi, audiologii, foniatrii i pokrewnych specjalności oraz istotne informacje z życia PTORL. Szczególny nacisk wydawcy czasopisma kładą na publikacje innowacyjnych na skalę światową wyników prac badawczych realizowanych przez jednostki naukowe. Redaktor Naczelny w pierwszym numerze podał ogólne uwarunkowania i kierunki działania PPO. „ W czasach gdy liczba konferencji naukowych zwiększa się z każdym rokiem, nikt nie może uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach i śledzić na bieżąco rozwój naszych specjalności. Regularne wydawanie czasopisma przedstawiającego aktualne poglądy i stanowiska ekspertów, algorytmy i zaleczenia postępowania diagnostycznego i terapeutycznego, będące rekomendacją PTORL jest potrzebą czasu”.

„ Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny” skierowany jest przede wszystkim do lekarzy: otolaryngologów, audiologów, foniatrów, alergologów, pediatrów lekarzy rodzinnych, a także lekarzy innych specjalności oraz przedsiębiorców zainteresowanych wynikami prac b+r i nowościami biotechnologicznymi. Redakcja przykłada dużą wagę do współpracy z innymi Towarzystwami krajowymi jak i zagranicznymi, a co za tym idzie publikuje również artykuły interdyscyplinarne.

Artykuły zamieszczane w czasopiśmie mają charakter praktyczny. Publikowane są prace typu przeglądowego, opisy przypadków, standardy postępowania i zalecenia terapeutyczne, sprawozdania ze zjazdów, sympozjów, relacje z posiedzeń Zarządu Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi oraz aktualności z życia Towarzystwa.

Od momentu założenia czasopisma do chwili obecnej wydawnictwo intensywnie rozwija się sukcesywnie zwiększając punktację na liście czasopism naukowych ministra z 3 do 7. Od 2015 roku wydawany jest w języku polskim i angielskim. Wraz z umiędzynarodowieniem języka publikacji Komitet Naukowy osób z zagranicy przekroczył 50% składu.

dzialalnosc-wydawnicza